wewnętrzna gospodarka odpadami

Rosnąca konsumpcja pociąga za sobą stały wzrost ilości odpadów, które w sposób radykalny ograniczają naszą przestrzeń życiową. Jednocześnie rośnie także nasza świadomość ekologiczna, dlatego staramy się dzisiaj traktować część z tych odpadów jako surowce do ponownego wykorzystania. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej również u nas zaczynają obowiązywać rygorystyczne standardy w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu.

 
Generalne zagadnienia gospodarki odpadami w Polsce regulują trzy akty prawne:
 
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628),
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622). 

W oparciu o przepisy zawarte w powyższych aktach prawnych i rozporządzeniach wykonawczych oraz pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie zagospodarowywania odpadów oferujemy naszym Klientom:
 
  • audyty wewnętrzne w zakresie gospodarki odpadami w tym min. weryfikację poprawności selektywnego gromadzenia odpadów, kontrolę odbiorców odpadów w zakresie sposobów zagospodarowania oraz posiadanych zezwoleń, propozycje dotyczące optymalizacji procesu,
  • przejęcie kompleksowego zarządzania strumieniem odpadów w tym min. utrzymanie czystości w miejscach tymczasowego gromadzenia odpadów, systematyczne monitorowanie stanu zapełnienia pojemników i kontenerów, kontrolowanie jakości selektywnego gromadzenia odpadów na gniazdach produkcyjnych, kontrolowanie czystości frakcji surowców wtórnych, dostarczenie specjalistycznych mobilnych zestawów pojemnikowych na gniazda montażowe, przygotowywanie dokumentacji wywozowej (zlecenia wywozu dla firm zewnętrznych, Karty Przekazania Odpadu), przygotowywanie miesięcznych rozliczeń odebranych odpadów oraz doradztwo w zakresie aktualnych przepisów związanych z gospodarowaniem odpadami.

Naszym wyzwaniem i celem jest rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstających na skutek działalności produkcyjnej i handlowej. Projektujemy i wdrażamy systemy zarządzania strumieniem odpadów. Stosujemy pionierskie i innowacyjne rozwiązania mające na celu zminimalizowanie zanieczyszczania środowiska oraz wprowadzenie w Polsce standardów przyjętych w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej.

 

 

 

gwarantujemy

Naszym klientom gwarantujemy szereg korzyści:

Technologię dopasowaną do charakteru obiektu

Realizację usług dopasowaną do codziennego funkcjonowania obiektu

Dedykowanego Partnera - Opiekuna Klienta

Jakość na najwyższym poziomie

Doskonale wyszkolony personel

Polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą nasze działania

skorzystaj z naszych usług

Wypełnij prosty formularz. Odpowiemy w dni robocze w ciągu 24 godzin.